İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık ve emniyet öncelikli değerlerimiz olup, tüm süreçlerimizin temel taşları olarak görürüz.

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması önceliğimizdir. Tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla bu konuda iş birliği yapar ve sinerji yaratırız. Sağlık ve emniyet ile ilgili performansımızı sürekli izler, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirmelerle destekleriz.

CANMAR Lojistik 'de çalışanlarımızın refah düzeyini arttırarak, uygulanabilir yasal gereklilikler, müşteri, firma, paydaş beklentilerini, uluslararası ve ulusal kabul görmüş standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasını, sürekliliğinin ve sürekli iyileştirilmesini, lojistik sektörünün standartlarını oluşturarak sektörde öncü olmak «güvenli ve güvenilir lojistik» kültürünü oluşturma amacımız doğrultusunda;

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini, Sağlık bozulmalarının ve yaralanmalarının önlenmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemeyi, iyileştirmeyi ve gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını

Şirketin amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risk-fırsatlarına uygun olarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, İSG hedeflerini politika çerçevesinde belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve periyodik olarak izlemeyi, İSG ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri takip etmeyi ve yerine getirmeyi, Salgın hastalıklara (Örn: Covid-19 vb.) karşı yeni ortaya çıkan durumlarda iş sürekliliğine ve iş güvenliğine en iyi şekilde uyum sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ‘’Risk Analiz’’lerinin tüm faaliyetlerinde yapılmasını sağlayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı, İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirme ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla performansını izlemeyi, ölçmeyi ve değerlendirmeyi, Tüm faaliyetlerindeki çalışanlarının uygulamalarıyla ve katılımıyla sürdürülebilir bir İSG Yönetim Sistemi sağlayacağını,Taahhüt etmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli tesisler inşaa eder; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlar.
Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutar.
Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlar ve önlemler alır.
Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul eder ve sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izler, ölçer ve geliştirir.
İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütür.
İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek için hedeflerini belirler, hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlar, periyodik olarak gözden geçirir ve denetler.
Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izler, ölçer ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştirir.
Yangın güvenliği sistemlerimizi kullanan personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olmayı amaçlar.
Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi

Taahhüt eder.